Huisregels

Huishoudelijk reglement – Herziening december 2005.

(Formaat/opmaak gewijzigd in februari 2017, tekst en inhoud ongewijzigd)

1. Doel:

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

2. Middelen:

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond en/of de Recreantencompetitie Maas en Waal;
 2. Het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
 3. Het organiseren van wedstrijden;
 4. Het behartigen van de belangen van haar leden;
 5. Alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.
 6. Het bestuur speelt een actieve rol in het vergaren van financiële en sportieve middelen.
 7. Spelersbetalingen zullen nooit door het bestuur verricht worden.

3. Lidmaatschap:

 1. Een nieuw lid dient zich middels een aanmeldingsformulier schriftelijk aan te melden bij het secretariaat (Hierbij melden dat hij/zij geen verplichting heeft bij een andere volleybalvereniging).
 2. Leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat.
 3. De vereniging verleent haar medewerking tot overschrijving wanneer het lid daartoe verzoekt, echter alleen als aan alle verplichtingen is voldaan.
 4. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een administratie bij te houden van, naam, adres en verdere voor de vereniging van belang zijnde gegevens van de leden.

4. Rechten en plichten:

 1. Ieder lid wordt geacht enige medewerking te verlenen bij activiteiten en toernooien bedoeld voor financiële of promotie doeleinden.
 2. Ieder lid kan aansprakelijk worden gesteld voor boete, welke aan de vereniging is opgelegd door de NeVobo, Recreantencompetitie Maas en Waal of derde indien het bestuur van mening is dat het desbetreffende lid ernstig in gebreke is gebleven.
 3. Schade aan de vereniging of harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

5. Contributie besluit:

Bij dit huishoudelijk reglement behoort het contributiebesluit, zoals dit in de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.

6. Onvoorzien:

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bestuur van
Volleybalvereniging BLOK’69 te Afferden.