Jaarvergadering 2017

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering 2017

UITNODIGING voor de algemene jaarvergadering Blok’69

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op

Donderdag 30 November 2017 om 20.00 uur

De vergadering zal worden gehouden bij kulturhus De Meent (in de Soos).

We willen stemmen over de contributie, het is daarom belangrijk dat je aanwezig bent!

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (zie bijgevoegd verslag)
 3. Mededelingen
 4. Bestuur:
  1. Jaarverslag bestuur
  2. Financieel jaarverslag bestuur
   • Verslag kascommissie + verkiezing kascontrolecommissie
  3. Voorstel nieuw beleid: Contributie aanpassing! << Hiervoor vindt een stemming plaats! >>
  4. Bestuur samensteling:
   • Aftredend Ans Driessen (Penningmeester)
    • Wilma Bouwman verkiesbaar
   • Aftredend Aukje van den Berg (Wedstrijdsecretaris)
    • Sander Walraven verkiesbaar
   • Aftredend Jolanda van de Broek (Secretaris)
   • Nieuwe Secretaris & vrije bestuursleden gevraagd
  5. Verslag Jeugdcommissie
  6. Verslag Activiteitencommissie
  7. Evaluatie lopend seizoen (17/18)
  8. Rondvraag & Sluiting

 

Ze de datum vast in de agenda, wij rekenen op een grote opkomst!